O.T.O. – Македонија


Oфицијални О.Т.О. Тела
во
Република Македонија

„Во магискиот хексаграм… свртениот надолу црвен триаголник е оној на Хорус, знак посебно откриен лично од него, при Рамнодневницата на Боговите.“
Книга на Лаги, А. Кроули

O.T.O. Macedonia


Официјални страници на Телата

Advertisements