Liber Israfel – Musick

Do what thou wilt shall be the whole of the Law

[This book was formerly called “Anubis,” and is referred to the 20th key, “The Angel.”]

Invocation of Thoth, as a prelude to preaching.
Formerly called ‘Liber Anubis’, an instruction in a suitable method of preaching.

I invoke Tahuti, the Lord of Wisdom and of Utterance, the God that cometh forth from the Veil.
O Thou! Majesty of Godhead! Wisdom-crowned Tahuti! Lord of the Gates of the Universe! Thee, Thee, I invoke.
O Thou of the Ibis Head! Thee, Thee I invoke.
Thou who wieldest the Wand of Double Power! Thee, Thee I invoke!
Thou who bearest in Thy left hand the Rose and Cross of Light and Life: Thee, Thee, I invoke.
Thou, whose head is as an emerald, and Thy nemmes as the night-sky blue! Thee, Thee I invoke.
Thou, whose skin is of flaming orange as though it burned in a furnace! Thee, Thee I invoke.

— Liber Israfel, 4-5

Продолжи…

Advertisements

Достигнување на среќата

„Препород на Магиката“, А. Кроули – достапна на македонски јазик
Преземено од првата веб страница на „Трину Кампот“ – О.Т.О.

Преформулирање на целта од мистичните учења

Најдобрите и најмудри луѓе постојано барале решение за проблемот на човечката тага.
Постои нешто кое лутачките аскети отсекогаш го знаеле. Кој и да рекол дека:” Кралството небесно е во вас” сигурно го знаел најдоброто решение на проблемот.

Човекот во реалноста е само малку подолу од ангелите. Тој е понезависен од околностите отколку што се свесни повеќето луѓе. Среќата не е потполно надвор од неговиот дофат како што претпоставуваат оние кои не се искачуваат на духовните планини.

Сепак, постојат лекови кои се поблиску од моќната пирамида Чого Ри, и од шаторскиот павилјон на масивот Канченџунга.

Continue reading “Достигнување на среќата”

Телема во Музиката – Adest Rosa Secreta Eros

Текстот на песната што следува најдолу е  составен всушност од разни извадоци од „Книгата на Законот“ (на англиски ја има овде),  која како што знаеме е диктирана 1904 година во Каиро, запишана од сер Алистер Кроули, пророкот на Еонот на Детето!

Ова е песна од познатиот black metal бенд Cradle of Filth. Најдолу ќе ја најдете песната, и додека ја слушате, читајте го текстот со преводот на истата и проучете ги коментарите на Законот кои може да ги најдете тука. Законот е да се даде на секој!

Следуваат соодветните стихови од Liber AL vel Legis svb figura CCXX на англиски и македонски јазик.

Уживајте во музикатака и научете:

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон.
Љубовта е закон, љубов под волја.

My number is 11, as all their numbers who are of us. The Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circle is Red. My colour is black to the blind, but the blue & gold are seen of the seeing. Also I have a secret glory for them that love me. – Liber AL,I:60 Мојот број е 11, како и броевите на тие што се наши. Петокрака Ѕвезда, со Круг во Средина, а кругот е Црвен. Мојата боја е црна за слепите, но сина и златна гледаат тие што имаат вид. Исто така јас имам скриена слава за тие кои ме љубат. – Liber AL,I:60
But to love me is better than all things: if under the night stars in the desert thou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart, and the Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour. Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the earth in splendour & pride; but always in the love of me, and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, and covered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me! – Liber AL, I:61 Но, да ме сакаш подобро е од сите нешта: ако под ноќните ѕвезди во пустината го запалиш сега мојот мирис пред мене, призивајќи ме со чисто срце, и со Змиски пламен во него, ќе дојдеш да легнеш малку на моите гради. За еден бакнеж тогаш ќе бидеш волен да дадеш сѐ; но секој што ќе даде еден дел од правот ќе загуби сѐ во тој час. Ќе собирате добра и обилство на жени и мирудии; ќе носите скапоцен накит; ќе ги надминете нациите на земјата во сјајот и гордоста; но секогаш сакајќи ме, и така ќе дојдете до мојата радост. Срдечно ви наложувам да дојдете пред мене во единствена одежда, со раскошна наметка на глава. Јас ве љубам! Јас копнеам по вас! Бледа или пурпурна, прекриена или сладострасна, јас која сум цела задоволство и пурпур, и опиеност на најинтимното чувство, ве посакувам. Наметнете крилја, и разбудете го свиениот сјај во себе: дојдете кон мене! – Liber AL,I:61
I am the Snake that giveth Knowledge & Delight and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs whereof I will tell my prophet, & be drunk thereof! They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things of sense and rapture: fear not that any God shall deny thee for this. – Liber AL, II:22 Јас сум Змија што дава Знаење и Восхит и блескава слава, и ги поттикнувам срцата на луѓето со пијанство. За да ме обожувате земете вино и чудни дроги за кои ќе му кажам на мојот пророк, и бидете опиени од нив! Тие воопшто нема да ви наштетат. Тоа е лага, таа лудост против јаството. Истакнувањето на невиност е лага. Биди силен, о човеку! страстен, уживај во сите сетилни и насладни нешта: не плаши се дека кој било Бог ќе се откаже од тебе заради тоа. – Liber AL,II:22
Let the Scarlet Woman beware! If pity and compassion and tenderness visit her heart; if she leave my work to toy with old sweetnesses; then shall my vengeance be known. I will slay me her child: I will alienate her heart: I will cast her out from men: as a shrinking and despised harlot shall she crawl through dusk wet streets, and die cold and an-hungered. – Liber AL, III:43 Нека внимава Скерлетната Жена! Ако милост и сожалување и нежност го посетат нејзиното срце; ако го напушти моето дело за да игра со старите сласти; тогаш ќе се знае мојата одмазда. Јас самиот ќе го убијам нејзиното дете: ќе го оттуѓам нејзиното срце: ќе ја изопштам од луѓето: како згрбавена и презрена курва таа ќе ползи низ мрачни и влажни улици и ќе умре премрзната и изгладнета. – Liber AL,III:43
But let her raise herself in pride! Let her follow me in my way! Let her work the work of wickedness! Let her kill her heart! Let her be loud and adulterous! Let her be covered with jewels, and rich garments, and let her be shameless before all men! – Liber AL, III:44 Но, нека се издигне таа во гордост! Нека ме следи на мојот пат! Нека прави порочни дела! Нека го убие своето срце! Нека биде гласна и прељубна! Нека биде прекриена со скапоцени камења, и богата облека, и нека биде бесрамна пред сите луѓе! – Liber AL,III:44
Then will I lift her to pinnacles of power: then will I breed from her a child mightier than all the kings of the earth. I will fill her with joy: with my force shall she see & strike at the worship of Nu: she shall achieve Hadit. – Liber AL, III:45 Тогаш ќе ја издигнам до врвовите на моќта: тогаш ќе однегувам од неа дете помоќно од сите кралеви на земјата. Ќе ја исполнам со радост: со мојата сила таа ќе гледа и ќе удира при обожувањето на Ну: таа ќе го постигне Хадит. – Liber AL,III:45

Nuith by Sakh – Мала поддршка

Ви претставувам млад музичар кој што направил нешто прекрасно.
Ова е само моја мала подршка и благодарност за добрата песна со одличен спот…

Прекрасна песна напишана и одсвирена од еден македонски музичар, која зборува за нашата Божица – НУИТ.
Се надевам ќе Ви се допадне целиот овој труд на младиот автор, за кој јас лично сметам дека завршил одлична работа…
Повелете, уживајте !!!

„Секој маж и секоја жена е ѕвезда!“ – Liber AL, I:3
„Љубовта е закон, љубов под волја. “ – Liber AL,II:57

Bond – Love is the Law

Еве уште една песна која е напишана и исполнета од човек за кој што се претпоставува дека бил телемит, но не може за сигурно да се каже, ниту пак би требало да се тврди нешто такво во секој случај.  Сепак се знае дека го почитувал делото на Кроули и философијата на телемата.
Уживајте во музиката.

Љубовта е закон, љубов под волја.
Ниту будалите да не ја сфатат погрешно љубовта;
зашто има љубов и љубов. Има гулаб, и има змија. Одберете добро!
Тој, мојот пророк, одбра, познавајќи го законот на тврдината, и големата мистерија на Божјата Куќа.“Liber AL, I:57

„Хад! Пројавување на Нуит.
Разоткривање на небесната заедница.
Секој маж и секоја жена е ѕвезда!“ – Liber AL, I:1-3
„Кабс е во Ку, а не Ку во Кабс.“ – Liber AL, I:8
„Дојдете, о деца, под ѕвездите и исполнете се со љубов!“ – Liber AL, I:12
„Зашто тој е секогаш сонце, а таа луна. Но кон него е крилестиот таен плам, а кон неа надвиената ѕвездена светлина.“ – Liber AL, I:16
„Исто така, исполнете се со љубов по волја, како ви е волја, кога, каде и со кого ви е волја! Но секогаш за мене.“ – Liber AL, I:51
„Но запомни, о избранику, да бидеш јас; да ја следиш љубовта на Ну на ѕвезденото небо;“ – Liber AL, II:76