Asmodel – The Temple of the Holy Ghost

This is a poem from „Collected Works of Aleister Crowley, Vol. I“ as part from the „Temple of the Holy Ghost“ series.
To be clear on the title of this poem:
ASMODEL ( אסמודאל ) – One of the “Intelligences” of the Planet Venus

אסמודאל or Asmodel is Geomantic Intelligence of Taurus. With Taurus rules planet of Venus and Luna is exalted in this sign.

Now, hear the poem about Asmodel…

Continue reading “Asmodel – The Temple of the Holy Ghost”

Advertisements

Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците

Се надевам дека се повеќе читатели на овој есеј до сега се слушнале за Абраксас како поим во раниот Гностицизам и дека овој текст само ќе ги прошири нивните хоризонти и ќе им даде нови идеи и правци, како и информации за што Абраксас би можел да значи и гледано од Телемитски аспект, кое би можело да биде неговото место или пак поврзаноста со неговата симболика во Новиот Еон.

Continue reading “Абрасакс или Абраксас – Богот кај Гностиците”

За вистината – внатре или надвор?

Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон.

„What is Truth?
It is absurd to attempt to define it, for when we say that S is P, rather than S is Q or S is R, we assume that we already know the meaning of Truth. This is really why all the discussions as to whether Truth depends on external correspondence, internal coherence, or what not, neither produce conviction, nor withstand analysis. Briefly, Truth is an idea of a supra-rational order, pertaining to Neschamah, not to Ruach.“
— Мали Есеи кон Вистината, А. Кроули

Continue reading “За вистината – внатре или надвор?”

Мали есеи кон вистината – Љубов

 “Мали есеи кон вистината” од Алистер Кроули

Формулата на Тетраграматонот е совршен математички израз за Љубовта. Нејзината суштина е следнава: секои две работи се соединуваат со двоен ефект; првин уништување на двете, проследено со екстаза која се должи на олеснувањето од напорот на одвоеност; потоа создавање на трето нешто, проследено со екстаза на оствареното постоење, која е Радост се додека со развојот не стане свесна за сопствената несовршеност и љубов.

Оваа формула на Љубовта е универзална; сите закони на Природата се нејзини слуги. Оттука гравитацијата, хемиската валенца, електричниот потенцијал и останатите – и овие се само аспекти на општиот закон – се многубројни (различно набљудувани) потврди на ова единствено тежнеење.

Универзумот се одржува преку двојното дејство што е вклучено во формулата. Исчезнувањето на Таткото и Мајката прецизно се надополнува со појавата на Синот и Ќерката. Затоа тоа може да се разгледува како perpetuum mobile машина, која континуирано развива восхит во секоја од нејзините фази.